Washington Metro Map Icon Studies

2014
Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA),
Washington, DC, USA
2014
Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA),
Washington, DC, USA

Lance Wyman